Wat?

In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen opgericht worden. De anderstalige nieuwkomers krijgen hier een taalbad met het oog op integratie en voorbereiding op een schoolcarrière en stromen nadien door naar het reguliere onderwijs.

Wie?

Alle kandidaten moeten voldoen aan vijf toelatingsvoorwaarden:

  1. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  2. een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. (Afwijkingen zijn mogelijk)  

Organisatie?

De onthaalklas wordt georganiseerd door PORTUS berkenboom en Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Afhankelijk van het aantal leerlingen nemen andere scholen van de scholengemeenschap deel aan dit project (Sint-Carolus, Vrije Handelsschool Broeders, O.L.V. Presentatie Handelsschool en Humaniora, H. Familie en WeTech). De totale okan-groep is ingedeeld in verschillende groepen, verspreid over de deelnemende scholen. Door te werken met verschillende locaties binnen het kader van de scholengemeenschap worden de integratiemogelijkheden van de leerlingen en de kennismaking met het regulier onderwijs verruimd.

Wat na okan?

Als de leerling is doorgestroomd naar het regulier onderwijs, wordt hij nog opgevolgd door een vervolgschoolcoach tot hij het regulier onderwijs verlaten heeft. Hij kan aansluiten bij de zomerklas (3 weken vakantieklas tijdens de maand augustus) en de huiswerkklas. Deze initiatieven worden ondersteund door de scholengemeenschap.